Modern Architecture

Casglu Dyledion Amrywiol 

Sundry Debt Collection

When a business or firm supplies goods or provides a service to a customer on a credit basis then those customers are called sundry debtors. These customers are supposed to pay the outstanding amount on a particular date, but what steps can you take when they do not pay?

That’s where Gwasanaethau APD Services Cyf come in, we can take over and intensify the collection process of the unpaid amounts. 

We work for you on a commission-based structure, collecting our fees from any monies paid by the Sundry Debtor, our  Fee' structure is fair and transparent for you as our client, there is a small administration charge of a maximum of £50.00 on return of case if unsuccessful . 

Once you pass a sundry debt to us for collection, we will engage with the debtor in multiple ways, and where escalation is necessary, undertake visits at their relevant address.

In the very rare circumstances that we are unsuccessful, for a small fee we can offer a full statement of accounts and events which can support any future judgement claim.

 

Pan fydd busnes neu gwmni yn cyflenwi nwyddau neu'n darparu gwasanaeth i gwsmer ar sail credyd, yna gelwir y cwsmeriaid hynny'n fân ddyledwyr. Dylai'r cwsmeriaid hyn dalu'r swm sy’n ddyledus ar ddyddiad penodol, ond pa gamau allwch chi eu cymryd os na fyddan nhw’n talu?

Dyna lle mae Gwasanaethau APD Services Cyf yn dod i’r adwy, gallwn gymryd drosodd a mynd i’r afael â’r broses o gasglu'r symiau heb eu talu. 

Rydym yn gweithio i chi ar sail strwythur sy'n seiliedig ar gomisiwn, gan gasglu ein ffioedd o unrhyw arian a delir gan y Mân Ddyledwr, mae ein strwythu yn deg ac yn dryloyw i chi fel ein cleient, Codir tal gweinyddol bychan o uchafswm o £50.00 ar ol dychwelyd achos os yn aflwyddiannus. 

Unwaith y byddwch yn trosglwyddo mân ddyled i ni ei chasglu, byddwn yn ymgysylltu â'r dyledwr mewn sawl ffordd, ac os bydd angen cymryd camau pellach, byddwn yn ymweld â nhw yn eu cyfeiriad perthnasol.

Mewn achosion prin iawn pan na fyddwn yn llwyddo, am ffi fach gallwn gynnig datganiad cyfrifon llawn a chofnod o ddigwyddiadau a allai fod o gymorth wrth benderfynu ynghylch hawlio arian sy’n ddyledus yn y dyfodol.