Modern Architecture
Open shop_edited_edited.jpg

CRAR

Commercial landlords and their agents can normally recover rent arrears under CRAR (commercial rent arrears recovery).

With the enactment of the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 in April 2014, distress for rent was replaced by CRAR - commercial rent arrears recovery. Section 72 allows a commercial landlord to use Schedule 12 (taking control of goods) of the TCE Act to recover rent payable under the lease from the tenant, without needing to go to court.

CRAR - only for commercial premises

CRAR may only be used for commercial premises. Where a premises has mixed commercial and residential use, the residential aspect must have a separate entrance and a separate lease, otherwise CRAR cannot be used. 


CRAR can only be used to recover rent (and any interest and VAT) and only with a lease. Items not directly attributable to the tenant’s possession and use of the premises, such as services charges, are not recoverable through CRAR. There must also be a written lease in place and any contract or lease that seeks to amend or avoid the CRAR provisions will be void.

If you have a situation where using CRAR could help, please get in touch.

Fel arfer, gall landlordiaid masnachol a'u hasiantau adennill ôl-ddyledion rhent o dan CRAR (adennill ôl-ddyledion rhent masnachol).

Ar ôl deddfiad Deddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007 ym mis Ebrill 2014, disodlwyd y gofid am rent gan CRAR - adennill ôl-ddyledion rhent masnachol. Mae adran 72 yn caniatáu i landlord masnachol ddefnyddio Atodlen 12 (cymryd rheolaeth dros nwyddau) o’r Ddeddf TCE i adennill rhent sy'n daladwy o dan brydles y tenant, heb orfod mynd i'r llys.

​CRAR - ar gyfer eiddo masnachol yn unig

Dim ond ar gyfer safleoedd masnachol y gellir defnyddio CRAR. Os oes gan safle ddefnydd masnachol a phreswyl cymysg, rhaid i'r agwedd breswyl gael mynedfa ar wahân a phrydles ar wahân, neu fel arall ni ellir defnyddio CRAR. 


Dim ond i adennill rhent (ac unrhyw log a TAW) y gellir defnyddio CRAR a dim ond gyda phrydles. Ni ellir adennill eitemau na ellir eu priodoli'n uniongyrchol i feddiant a defnydd y tenant o'r safle, megis taliadau gwasanaethau, drwy CRAR. Rhaid cael prydles ysgrifenedig ar waith hefyd a bydd unrhyw gontract neu brydles sy'n ceisio diwygio neu osgoi darpariaethau'r CRAR yn ddi-rym.

Os oes gennych sefyllfa lle gallai defnyddio CRAR helpu, cysylltwch â ni.