Modern Architecture

Rhybudd Preifatrwydd

Yn unol â deddfwriaeth diogelu data, mae’n rhaid i ni:

 • Ddefnyddio data personol yn unol â set o amodau a geir yn y Ddeddf Diogelu Data yn unig. Mae hyn fel arfer yn golygu y byddwn yn defnyddio gwybodaeth dim ond pan fydd y gyfraith yn mynnu hynny, neu gyda'ch caniatâd.

 • Defnyddio data personol yn gyfreithlon ac yn deg ac mewn modd tryloyw. Fe'ch hysbysir fel arfer os yw data amdanoch yn cael ei ddefnyddio.

 • Defnyddio eich data personol at ddibenion penodol, eglur a dilys.

 • Cadw digon o ddata amdanoch chi i ddarparu gwasanaethau effeithiol. Fodd bynnag, ni fyddwn yn cadw mwy o ddata nag sy'n angenrheidiol.

 • Sicrhau fod y data rydym yn ei gadw yn gywir ac yn gyfredol ac nad yw'r data’n cael ei gadw am fwy o amser nag sydd ei angen arnom.

 • Rhoi mynediad i'ch data personol i chi.

 • Sicrhau y bydd yr holl ddata personol yn cael ei gadw'n ddiogel a chymryd camau i atal eich data rhag cael ei golli neu ei ddwyn.

 

Ein cyfrifoldebau

Mae Gwasanaethau APD Services Cyf yn casglu, prosesu a storio gwybodaeth, gan gynnwys rhywfaint o wybodaeth bersonol, er mwyn darparu gwasanaeth.
Rydym yn gyfrifol am reoli'r wybodaeth sydd gennym ac rydym yn cydnabod bod y wybodaeth hon yn bwysig i chi.  Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau o ddifrif a byddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol yn deg, yn gywir ac yn ddiogel yn unol â'r gofynion cyfreithiol a nodir yn y ddeddfwriaeth gyfredol ar Ddiogelu Data. 

Mae unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym ni hefyd o dan ddyletswydd gyfreithiol i wneud yr un peth ac mae ganddo set o gymalau diogelu data wedi'u cynnwys yn eu contract.

 

Pam mae angen eich gwybodaeth arnom

Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at nifer gyfyngedig o ddibenion a bob amser yn unol â'n cyfrifoldebau, lle mae sail gyfreithiol, a'ch hawliau o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol at y diben y gwnaethoch chi ddarparu'r wybodaeth ar ei chyfer, ee casglu neu brosesu dyledion amrywiol i'n galluogi i gyfathrebu â chi a darparu'r gwasanaethau rydych chi eu hangen, ac i brosesu trafodion ariannol. Neu i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol amrywiol neu i ni ofyn am gyngor cyfreithiol neu gynnal achos cyfreithiol.

 

Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth

Wrth benderfynu pa wybodaeth bersonol i'w chasglu, ei defnyddio a'i chadw, rydym wedi ymrwymo i sicrhau y byddwn yn:

 • casglu, dal a defnyddio gwybodaeth bersonol dim ond lle mae'n angenrheidiol ac yn deg gwneud hynny.

 • bod yn agored gyda chi ynglŷn â sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth a gyda phwy rydyn ni'n ei rhannu; a

 • mabwysiadu a chynnal safonau uchel arfer gorau wrth drin unrhyw wybodaeth bersonol.

 • cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel.

 • cael gwared ar unrhyw wybodaeth bersonol mewn modd diogel pan nad oes ei hangen mwyach.

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti, ond dim ond lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith, lle mae angen y wybodaeth honno ar y trydydd parti hwnnw i ddarparu gwasanaeth i chi ar ein rhan neu lle y caniateir fel arall o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data.  Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod gan y trydydd parti systemau a gweithdrefnau digon cadarn ar waith i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol.

 

Pa mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Ni fyddwn yn cadw eich gwybodaeth yn hwy nag sy'n angenrheidiol.

 

Gyda phwy y gallwn rannu eich gwybodaeth

Gall Gwasanaethau APD Cyf ddarparu gwybodaeth bersonol i drydydd partïon, ond dim ond lle bo angen, naill ai i gydymffurfio â'r gyfraith neu pan ganiateir hynny o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data.

 

Eich hawliau gwybodaeth

O dan ddeddfwriaeth Diogelu Data mae gennych chi, fel y “Pwnc Data”, yr hawliau canlynol. 

Mae gennych yr hawl i:

 • Gyrchu y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.

 • Gofyn i ni gywiro unrhyw wybodaeth amdanoch chi sy'n anghywir. Fodd bynnag, bydd gwallau syml, megis newidiadau cyfeiriad, yn cael eu gwneud yn dibynnu beth yw pwrpas ei defnyddio.  Efallai na fydd cofnodion, gan gynnwys datganiadau a barn, yn cael eu newid, ond bydd opsiwn i chi ddarparu datganiad atodol, a fydd yn cael ei ychwanegu at y ffeil. 

 • Gofyn i'r cofnodion sydd gennym amdanoch chi gael eu dileu.

 • Cyfyngu'r defnydd o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi os ydych yn gwrthwynebu, tra ymchwilir i'ch gwrthwynebiad.

 • Gofyn i unrhyw wybodaeth rydych chi wedi'i darparu i ni gael ei rhoi yn ôl i chi mewn fformat y gallwch chi ei rhoi i ddarparwr gwasanaeth arall os oes angen.

 • Gwrthwynebu defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, gan gynnwys gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio.

 

Defnyddio Teledu Cylch Cyfyng a Chamerâu a Wisgir ar y Corff

Lle mae camerâu a wisgir ar y corff yn cael eu defnyddio gan staff at ddibenion diogelwch ac atal a chanfod troseddau, mae arwyddion yn cael eu harddangos yn eich hysbysu bod teledu cylch cyfyng ar waith.

Dim ond at ddibenion diogelwch y cyhoedd ac atal a chanfod trosedd y byddwn yn datgelu delweddau teledu cylch cyfyng i drydydd partïon. 

 

Sut i gael gafael ar y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o'ch gwybodaeth bersonol, gan gynnwys lluniau fideo sydd gennym amdanoch chi.  Os hoffech wneud hynny, cysylltwch â Gwasanaethau APD Services Cyf trwy e-bost neu drwy’r post gan roi cymaint o fanylion â phosibl inni am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Byddwch yn derbyn copi o'r wybodaeth a gedwir amdanoch ynghyd ag esboniad o unrhyw godau a ddefnyddir neu eglurhad arall a allai fod yn angenrheidiol.