APD-vF-Secondary.jpg

Terms and Conditions
Telerau ac Amodau

Website Terms and Conditions of Use Relating to www.apdservices.net

These Terms and Conditions (“the Terms and Conditions”) govern your (“the User”) use of the Gwasanaethau APD Services Cyf (“Provider”) website located at the domain name www.apdservices.net (“the Website”). By accessing and using the Website, the User agrees to be bound by the Terms and Conditions set out in this legal notice. The User may not access, display, use, download, and/or otherwise copy or distribute Content obtained on the website for marketing and other purposes without the consent of the Provider.

Telerau ac Amodau ar gyfer Defnyddio Gwefan www.apdservices.net

Mae'r Telerau a’r Amodau hyn ("y Telerau a’r Amodau") yn rheoli eich defnydd chi ("y Defnyddiwr") o wefan Gwasanaethau APD Services Cyf ("Darparwr") sydd wedi'i lleoli ar enw parth www.apdservices.net ("y Wefan"). Trwy gyrchu a defnyddio'r Wefan, mae'r Defnyddiwr yn cytuno i gael ei rwymo gan y Telerau a’r Amodau a nodir yn yr hysbysiad cyfreithiol hwn. Ni chaiff y Defnyddiwr gyrchu, arddangos, defnyddio, lawrlwytho, a/neu gopïo neu ddosbarthu fel arall Gynnwys a geir ar y wefan ar gyfer marchnata a dibenion eraill heb ganiatâd y Darparwr.

Electronic Communications

Cyfathrebu Electronig

By using this Website or communicating with the Provider by electronic means, the user consents and acknowledges that all agreements, notices, disclosures, or any other communication satisfies any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

Drwy ddefnyddio'r Wefan hon neu gyfathrebu â'r Darparwr drwy ddulliau electronig, mae'r defnyddiwr yn cydsynio ac yn cydnabod bod pob cytundeb, hysbysiad, datgeliad, neu unrhyw gyfathrebiad arall yn bodloni unrhyw ofyniad cyfreithiol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gofyniad y dylai cyfathrebiadau o'r fath fod yn ysgrifenedig.

Online Payment – Trust payments Payment Gateway

Talu Ar-lein – Porth Talu Trust Payments

All online credit card payments are processed by Trust payments.  Card Holders may go to www.trustpayments.com to view Trust Payments security policies.

Mae'r holl daliadau cerdyn credyd ar-lein yn cael eu prosesu gan Trust Payments.  Gall Deiliaid Cardiau fynd i www.trustpayments.com i weld polisïau diogelwch Trust Payments.

Refund and Return Policy

Polisi Ad-dalu a Dychwelyd

The provision of services is subject to availability. In cases of unavailability or inability to provide an agreed service, the provider will refund the client in full within 30 days. Cancellation of orders or instruction by the client will attract a 10% charge for administration costs. 

The Provider reserves the right to cancel an order or service for which payment has already been received.  This may occur if we are unable to provide said service or the quality of the service does not meet the Provider’s standards.  Should the Provider exercise this right, the User will receive a full refund with no deductions.

Any complaints regarding the standard and quality of the service or products bought through the e-commerce facility should be directed to the administrational team by email on: enquiries@apdservices.net

Mae'r gwasanaethau a ddarperir yn amodol ar argaeledd. Os nad yw’r gwasanaethau ar gael neu os na ellir darparu gwasanaeth y cytunwyd arno, bydd y darparwr, yn yr achosion hynny, yn ad-dalu'r cleient yn llawn o fewn 30 diwrnod. Os bydd y cleient yn canslo archebion neu gyfarwyddyd codir tâl o 10% am gostau gweinyddu. 

Mae'r Darparwr yn cadw'r hawl i ganslo archeb neu wasanaeth y derbyniwyd taliad ar ei gyfer eisoes.  Gall hyn ddigwydd os na allwn ddarparu'r gwasanaeth dywededig neu os nad yw ansawdd y gwasanaeth yn bodloni safonau'r Darparwr.  Os bydd y Darparwr yn arfer yr hawl hon, bydd y Defnyddiwr yn derbyn ad-daliad llawn heb unrhyw ddidyniadau.

Dylid cyfeirio unrhyw gwynion ynghylch safon ac ansawdd y gwasanaeth neu'r cynhyrchion a brynir drwy'r cyfleuster e-fasnach at y tîm gweinyddol drwy e-bostio: enquiries@apdservices.net

Privacy:  casual surfing

Preifatrwydd: syrffio achlysurol

The User may visit the Website without providing any personal information. The Website servers will in such instances collect the IP address of the User computer, but not the email address or any other distinguishing information. This information is aggregated to measure the number of visits, average time spent at the Website, pages viewed, etc. Provider uses this information to determine use of the Website, and to improve Content thereon. Provider assumes no obligation to protect this information, and may copy, distribute or otherwise use such information without limitation.

Gall y Defnyddiwr ymweld â'r Wefan heb ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol. Mewn achosion o'r fath bydd gweinyddwyr y Wefan yn casglu cyfeiriad IP cyfrifiadur y Defnyddiwr, ond nid y cyfeiriad e-bost nac unrhyw wybodaeth wahaniaethol arall. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei hagregu i fesur nifer yr ymweliadau, yr amser a dreulir ar gyfartaledd ar y Wefan, y tudalennau a welwyd, ac ati. Mae'r darparwr yn defnyddio'r wybodaeth hon i bennu'r defnydd o'r Wefan, ac i wella Cynnwys arni. Nid yw'r darparwr yn cymryd unrhyw rwymedigaeth i ddiogelu'r wybodaeth hon, a gall gopïo, dosbarthu neu ddefnyddio gwybodaeth o'r fath fel arall heb gyfyngiad.

Choice of Law

Dewis Cyfraith

This Website is controlled, operated and administered by Provider from its offices within the United Kingdom (UK). Access to the Website from territories or countries where the Content or purchase of the products sold on the Website is illegal is prohibited. If the User accesses this Website from locations outside of UK, that User is responsible for compliance with all local laws. These Terms and Conditions shall be governed by the laws of the Courts of England and Wales, and the User consents to the jurisdiction of the Courts of England and Wales in the event of any dispute. If any of the provisions of these Terms and Conditions are found by a court of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible to give effect to the intent of these Terms and Conditions, and the remainder of these Terms and Conditions shall continue in full force and effect. These Terms and Conditions constitute the entire agreement between the Provider and the User about the use of the Content and this Website.

Mae'r Wefan hon yn cael ei rheoli, ei gweithredu a'i gweinyddu gan Ddarparwr o'i swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig (DU). Gwaherddir mynediad i'r Wefan o diriogaethau neu wledydd lle mae Cynnwys neu brynu'r cynhyrchion a werthir ar y Wefan yn anghyfreithlon. Os yw'r Defnyddiwr yn cyrchu'r Wefan hon o leoliadau y tu allan i'r DU, y Defnyddiwr hwnnw sy'n gyfrifol am gydymffurfio â'r holl gyfreithiau lleol. Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Llysoedd Cymru a Lloegr, ac mae’r Defnyddiwr yn cydsynio i awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr os bydd unrhyw anghydfod. Os bydd llys awdurdodaeth gymwys yn canfod bod unrhyw un o ddarpariaethau’r Telerau ac Amodau hyn yn annilys neu’n anorfodadwy, bydd y ddarpariaeth honno’n cael ei gorfodi i’r graddau mwyaf a ganiateir i roi effaith i fwriad y Telerau ac Amodau hyn, a bydd gweddill y Telerau ac Amodau hyn yn parhau mewn grym ac effaith lawn. Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhwng y Darparwr a'r Defnyddiwr ynghylch y defnydd o'r Cynnwys a'r Wefan hon.

E-Commerce & Privacy

E-fasnach a Phreifatrwydd

The Website www.apdservices.net sells financial collection services and/or process serving services online or by phone via the website.  The use of any service bought from this Website is at the purchaser’s risk. The purchaser / user indemnifies and holds the Provider harmless against any loss, injury or damages which may be sustained because of the use of any services on the Website. 

The private information required for executing the orders / service placed through the e-commerce facility, namely the User’s personal information will be stored and used in line with the General Data Protection Regulations (GDPR). Where applicable only the necessary information will be made known to third parties delivering the services.  Payment card details are not kept by the Provider under any circumstances.

The Provider cannot be held responsible for security breaches occurring on the User’s electronic device (Personal Computer or other electronic device used to browse the Website), which may result due to the lack of adequate virus protection software or spyware that the User may inadvertently have installed on his/her device.

Mae’r Wefan www.apdservices.net yn gwerthu gwasanaethau casglu ariannol a/neu wasanaethau gweithredu proses ar-lein neu dros y ffôn drwy'r wefan.  Mae'r defnydd o unrhyw wasanaeth a brynir o'r Wefan hon ar risg y prynwr. Mae'r prynwr / defnyddiwr yn indemnio a gwarchod y Darparwr rhag unrhyw golled, anaf neu iawndal a geir yn sgil defnyddio unrhyw wasanaethau ar y Wefan.  

Bydd y wybodaeth breifat sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu'r archebion / gwasanaeth a wneir drwy'r cyfleuster e-fasnach, sef gwybodaeth bersonol y Defnyddiwr, yn cael ei storio a'i defnyddio yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).  Lle bo hynny'n berthnasol, dim ond yr wybodaeth angenrheidiol a gaiff ei rhoi i drydydd partïon sy'n darparu'r gwasanaethau.  Nid yw'r Darparwr yn cadw manylion cerdyn talu o dan unrhyw amgylchiadau.

Ni ellir dal y Darparwr yn gyfrifol am dorri amodau diogelwch sy'n digwydd ar ddyfais electronig y Defnyddiwr (Cyfrifiadur Personol neu ddyfais electronig arall a ddefnyddir i bori'r Wefan), a allai ddigwydd am nad oes meddalwedd digonol i ddiogelu rhag firysau neu ysbïwedd y gallai'r Defnyddiwr fod wedi'i osod ar ei ddyfais yn anfwriadol.

Updating of these Terms and Conditions

Diweddaru'r Telerau ac Amodau hyn

Provider reserves the rights to change, modify, add or remove from portions or the whole of these Terms and Conditions from time to time. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this Website. It is the User’s obligation to periodically check these Terms and Conditions at the Website for changes or updates. The User’s continued use of this Website following the posting of changes or updates will be considered notice of the User’s acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions, including such changes or updates.

Mae’r Darparwr yn cadw'r hawliau i newid, addasu, ychwanegu neu ddileu rhannau neu'r cyfan o'r Telerau ac Amodau hyn o bryd i'w gilydd. Bydd newidiadau i'r Telerau ac Amodau hyn yn dod yn weithredol pan fydd y newidiadau hyn yn cael eu postio ar y Wefan hon. Mae’r Defnyddiwr wedi ymrwymo i wirio'r Telerau a’r Amodau hyn ar y Wefan o bryd i'w gilydd rhag ofn bod newidiadau neu ddiweddariadau. Os bydd y Defnyddiwr yn parhau i ddefnyddio’r Wefan hon ar ôl i newidiadau neu ddiweddariadau gael eu postio, ystyrir bod y Defnyddiwr yn derbyn y bydd yn cadw at y Telerau a’r Amodau hyn ac yn ymrwymo iddynt, gan gynnwys newidiadau neu ddiweddariadau o'r fath.

Copyright and Intellectual Property Rights

Hawlfraint a Hawliau Eiddo Deallusol

Provider provides certain information at the Website. Content currently or anticipated to be displayed at this Website is provided by Provider, its affiliates and/or subsidiary, or any other third-party owners of such content, and includes but is not limited to Literary Works, Musical Works, Artistic Works, Sound Recordings, Cinematograph Films, Sound and Television Broadcasts, Program-Carrying Signals, Published Editions and Computer Programs (“the Content”). All such proprietary works, and the compilation of the proprietary works, are copyright the Provider, its affiliates or subsidiary, or any other third-party owner of such rights (“the Owners”) and is protected by international copyright laws. The Providers reserve the right to make any changes to the Website, the Content, or to products and/or services offered through the Website at any times and without notice. All rights in and to the Content is reserved and retained by the Owners. Except as specified in these Terms and Conditions, the User is not granted a license or any other right including without limitation under Copyright, Trademark, Patent or other Intellectual Property Rights in or to the Content.

Mae'r Darparwr yn darparu gwybodaeth benodol ar y Wefan. Darperir y cynnwys y rhagwelir y bydd yn cael ei arddangos neu sy’n cael ei arddangos ar y Wefan hon ar hyn o bryd gan y Darparwr, ei gysylltiadau a/neu is-gwmni, neu unrhyw berchnogion trydydd parti eraill ar gynnwys o'r fath, ac mae'n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Weithiau Llenyddol, Gweithiau Cerddorol, Gweithiau Artistig, Recordiadau Sain, Ffilmiau Sinematograff, Darllediadau Sain a Theledu, Arwyddion Cludo Rhaglenni, Rhifynnau Cyhoeddedig a Rhaglenni Cyfrifiadurol (“y Cynnwys”). Mae pob gwaith perchnogol o'r fath, a chrynhoi'r gweithiau perchnogol, yn hawlfraint i'r Darparwr, ei gysylltiadau neu ei is-gwmni, neu unrhyw berchennog trydydd parti arall ar hawliau o'r fath (“y Perchnogion”) ac fe'i diogelir gan gyfreithiau hawlfraint rhyngwladol. Mae'r Darparwyr yn cadw'r hawl i wneud unrhyw newidiadau i'r Wefan, y Cynnwys, neu i gynhyrchion a/neu wasanaethau a gynigir trwy'r Wefan ar unrhyw adeg a heb rybudd. Mae pob hawl yn ac i'r Cynnwys yn cael eu cadw gan y Perchnogion. Ac eithrio fel y nodir yn y Telerau ac Amodau hyn, ni roddir trwydded nac unrhyw hawl arall i'r Defnyddiwr gan gynnwys heb gyfyngiad o dan Hawlfraint, Nod Masnach, Patent neu Hawliau Eiddo Deallusol eraill yn y Cynnwys neu iddo.

Limitation of liability

Cyfyngu ar atebolrwydd

The Website and all Content on the Website, including any current or future offer of products or services, are provided on an “as is” basis, and may include inaccuracies or typographical errors. The Owners make no warranty or representation as to the availability, accuracy or completeness of the Content. Neither Provider nor any holding company, affiliate or subsidiary of Provider, shall be held responsible for any direct or indirect special, consequential or other damage of any kind whatsoever suffered or incurred, related to the use of, or the inability to access or use the Content or the Website or any functionality thereof, or of any linked website, even if Provider is expressly advised there of.

Mae’r Wefan a’r holl Gynnwys ar y Wefan, gan gynnwys unrhyw gynnig presennol neu yn y dyfodol o gynnyrch neu wasanaethau, yn cael eu darparu ar sail “fel y mae”, a gallant gynnwys anghywirdebau neu wallau teipio. Nid yw'r Perchnogion yn gwneud unrhyw warant na chynrychiolaeth ynghylch argaeledd, cywirdeb na chyflawnrwydd y Cynnwys. Ni fydd y Darparwr nac unrhyw gwmni daliannol, cyswllt nac is-gwmni i’r Darparwr, yn gyfrifol am unrhyw ddifrod uniongyrchol neu anuniongyrchol arbennig, canlyniadol neu unrhyw ddifrod arall o unrhyw fath a ddioddefwyd neu a achoswyd, yn ymwneud â defnyddio, neu anallu i gyrchu neu ddefnyddio’r Cynnwys neu'r Wefan neu unrhyw swyddogaethau sydd ohoni, neu unrhyw wefan gysylltiedig, hyd yn oed os yw'r Darparwr yn cael ei hysbysu'n benodol ohoni.

APD-vF-Secondary.jpg